Ochrana nehnuteľného majetku (staveniska, pozemku, nehnuteľnosti)

Postup poskytnutia služby 1. bodu „Ochrana majetku“

  • mapovanie objektu k vypracovaniu ponuky a konkrétnej kalkulácie
  • monitorovanie možnosti zabezpečenia, prístupnosti a náročnosti objektu k stráženiu
  • analýza výhodnosti zapracovania požiadaviek do ponuky a poskytnutie odbornej poradenskej služby k spokojnosti odberateľa– celkové zabezpečenia objektu
  • ponuka+kalkulácia v písomnej podobe pod hlavičkou spoločnosti
  • cenová ponuka je pripravená v súlade s medzinárodnými štandardmi pracovník/hodina výkonu ochrany nehnuteľného majetku

„MENOVANÉ POSTUPY NIE SÚ SPOPLATŇOVANÉ“